VOptyk centrum optyczne

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO),

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Voptyk Bartosz Krysiak z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 20/6, 90-722 Łódź

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia umów z Administratorem oraz realizacji przepisów prawa.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

zgoda osoby, której dane dotyczą,

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do:

– dostępu do danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego, któremu podlega Administrator, mogą ograniczać zakres praw wymienionych powyżej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.